Судалгаа хялбар шийдэл

Өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа зориулсан хэрэгцээт өгөгдлийн цуглуулах, боловсруулах, түгээх хялбар шийдэл. Хэрэгцээнд тулгуурлан бүтээв.

Цуглуулна

Та зорилгынхоо хүрээнд өөрийн хүссэн судалгаа, бүртгэлийн асуулгыг өөрийн болон мэргэжилтнүүдийн бэлтгэсэн асуулгын загварын дагуу түргэн шуурхай, хялбархан үүсгэх боломжтой. Үүнд та өөрийн компани, брэндийнхээ өнгө, загварт нийцүүлэн хүссэнээрээ загварчлаарай.

Боловсруулна

Та судалгааг олон нийтийн сүлжээ, вэб хуудас, и-мэйл, QR код г.м. өөрийн хүссэн сувгаар зорилтот бүлэгтээ хүргэх боломжтой. Үүнд судалгаанд оролцогчдын хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх хамгийн цогц шийдэл нь судалгааг бөглөх хамгийн хялбар бүтэц юм.

Түгээнэ

Та судалгаа бөглөгдсөн цаг, минут бүрд хянах, засварлах, шинжлэх боломжтой. Үүнд та заавал тусгай шинжилгээний программ ашиглалгүйгээр энгийн тооцооллыг шууд хийгээрэй.

Хэрэглээ

Хэрэглээндээ тохируулан ашиглах боломжтой

Дараах боломжуудыг санал болгож байна.

Үүсгэхэд хялбар

 Өөрийн хүссэн судалгааг түргэн шуурхай, хялбархан үүсгэх боломжтой

Хялбар тайлан

Хамт олон, удирдлагууддаа тайлан, судалгааны үр дүнг хуваалцах боломжтой

Яг цагт нь

Судалгаа бөглөгдсөн цаг, минут бүрээр үр дүнг нэгтгэн харах, нэгтгэх боломжтой

Бөглөхөд хялбар

Судалгаа бөглөх хамгийн хялбар бүтцийг бүрдүүлж өгснөөр хандалтыг нэмэгдүүлнэ

Мэдээлэл цуглуулах

Сошиал, вэб, и-мэйл, QR код г.м хүссэн сувгаа зорилтот бүлэгтээ хүргэх боломжтой

Нууцлал

Мэдээллийг чандлан нууцалж гуравдагч этгээдэд алдахаас хамгаалагдсан

Хяналт

Судалгаа бөглөгдсөн цаг, минут бүрд хянах, засварлах, шинжлэх боломжтой

Багаар ажиллах

Судалгааг ганцаараа бус хамт олонтойгоо  хамтран үүсгэх, удирдах боломжтой

Брэнд

Компани өөрийн брэнд өнгө, загварт нийцүүлэн өөрчлөх боломжтой

ТУН УДАХГҮЙ
Бид гар утсанд зориулсан аппликейшн хөгжүүлж байгаа бөгөөд тун удахгүй та бүхэнд танилцуулах болно.