ЗАГВАРАА БОЛОВСРУУЛАХ ГЭЖ ЦАГ АЛДАХ ШААРДЛАГАГҮЙ


ДАРААХ ЗАГВАРУУДЫГ ТА ШУУД АШИГЛАХ БОЛОМЖТОЙ

Ажлын анкет

Хэрэглэгч нарт юу чухал, юу чухал биш болох, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний тань юунд сэтгэл ханамжтай, юунд сэтлэг дундуур байгаа тодорхойлох хамгийн оновчтой шийдэл бол сэтгэл ханамжийн судалгаа

Ашиглах

Дотоод судалгаа /Байгууллагын/

Хэрэглэгч нарт юу чухал, юу чухал биш болох, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний тань юунд сэтгэл ханамжтай, юунд сэтлэг дундуур байгаа тодорхойлох хамгийн оновчтой шийдэл бол сэтгэл ханамжийн судалгаа

Ашиглах

Сэтгэл ханамжын судалгаа

Хэрэглэгч нарт юу чухал, юу чухал биш болох, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний тань юунд сэтгэл ханамжтай, юунд сэтлэг дундуур байгаа тодорхойлох хамгийн оновчтой шийдэл бол сэтгэл ханамжийн судалгаа

Ашиглах

Орон сууц худалдан авалтын зан төлөв

Хэрэглэгч нарт юу чухал, юу чухал биш болох, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний тань юунд сэтгэл ханамжтай, юунд сэтлэг дундуур байгаа тодорхойлох хамгийн оновчтой шийдэл бол сэтгэл ханамжийн судалгаа

Ашиглах

Суудал захиалга

Хэрэглэгч нарт юу чухал, юу чухал биш болох, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний тань юунд сэтгэл ханамжтай, юунд сэтлэг дундуур байгаа тодорхойлох хамгийн оновчтой шийдэл бол сэтгэл ханамжийн судалгаа

Ашиглах

Төгсөлтийн аялалын хөтөлбөр

Хэрэглэгч нарт юу чухал, юу чухал биш болох, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний тань юунд сэтгэл ханамжтай, юунд сэтлэг дундуур байгаа тодорхойлох хамгийн оновчтой шийдэл бол сэтгэл ханамжийн судалгаа

Ашиглах

Сургалтын үнэлгээ

Хэрэглэгч нарт юу чухал, юу чухал биш болох, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний тань юунд сэтгэл ханамжтай, юунд сэтлэг дундуур байгаа тодорхойлох хамгийн оновчтой шийдэл бол сэтгэл ханамжийн судалгаа

Ашиглах

IQ test/Сэтгэх чадварын сорил 

Хэрэглэгч нарт юу чухал, юу чухал биш болох, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний тань юунд сэтгэл ханамжтай, юунд сэтлэг дундуур байгаа тодорхойлох хамгийн оновчтой шийдэл бол сэтгэл ханамжийн судалгаа

Ашиглах

Амьдралын хэв маяг тодорхойлох

Хэрэглэгч нарт юу чухал, юу чухал биш болох, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний тань юунд сэтгэл ханамжтай, юунд сэтлэг дундуур байгаа тодорхойлох хамгийн оновчтой шийдэл бол сэтгэл ханамжийн судалгаа

Ашиглах

NPS үнэлгээ тооцох

Хэрэглэгч нарт юу чухал, юу чухал биш болох, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний тань юунд сэтгэл ханамжтай, юунд сэтлэг дундуур байгаа тодорхойлох хамгийн оновчтой шийдэл бол сэтгэл ханамжийн судалгаа

Ашиглах

Сэтгэл зүйн тест

Хэрэглэгч нарт юу чухал, юу чухал биш болох, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний тань юунд сэтгэл ханамжтай, юунд сэтлэг дундуур байгаа тодорхойлох хамгийн оновчтой шийдэл бол сэтгэл ханамжийн судалгаа

Ашиглах

Үйл ажиллагааг үнэлэх

Хэрэглэгч нарт юу чухал, юу чухал биш болох, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний тань юунд сэтгэл ханамжтай, юунд сэтлэг дундуур байгаа тодорхойлох хамгийн оновчтой шийдэл бол сэтгэл ханамжийн судалгаа

Ашиглах